ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห์ สภาทนายความ ครั้งที่ 2/2567 โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ นายสฤษดิ์ เจียมกมล เหรัญญิกสภาทนายความ และคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ การดำเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นต้น.