ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 2/2567 โดย นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน การพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์ เป็นต้น.