มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ทำการสภาทนายความจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายจรินทร์ ก๋งม้า ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเชิด ชิระกุล ให้แก่ นางอรอนงค์ ชิระกุล ผู้รับเงินสงเคราะห์