อบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 11 (วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00  – 12.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11  เป็นวันที่ 2 ของการอบรมฯ  โดยมีนายสุวิชา  สุขเกษมหทัย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ขั้นตอนการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา และการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา และภาคบังคับคดี”  และเวลา 13.30 – 18.00 น. นายโชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ขั้นตอนการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท”  ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยายผู้เข้าอบรมหลักหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 11 ทำแบบทดสอบหลังการเรียน และทำแบบประเมินการสอนของวิทยากร

สำหรับการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  รุ่น 11  ได้จัดอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 17,18,24,25 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 38 ชั่วโมง) ด้วยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน (Onsite) โดยผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต่อไป.