อบรมวิชาการเนื่องในวันทนายความ 2567

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมวิชาการเนื่องในวันทนายความ เรื่อง สิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม มี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ในการอบรมครั้งนี้มี นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ และรองเลขาธิการ นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 นายสุรพล ศรีวิโรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน นายมะโน ทองปาน อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ และนายไสว จิตเพียร อดีตอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะกรรมการสำนักงานคดีปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว สำหรับหัวข้อการบรรยายมีดังนี้

–  สิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน การได้สิทธิครอบครอง ภ.บ.ท.5 ส.ค. 1 และ น.ส.3 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน การคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน การเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดิน บรรยายโดย นายสุรพล ศรีวิโรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน

ทั้งนี้ สำหรับการอบรมเนื่องในวันทนายความ เรื่อง สิทธิครอบครองและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งแบบ On Site และ Online เป็นจำนวนมาก โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ และนายสยุม ไกรทัศน์ กรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.