ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ จัดประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ที่ปรึกษา และคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ อาทิ รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2567 การจัดโครงการอบรมหลักสูตรทนายความสิทธิมนุษยชนฯ เป็นต้น.