อบรม วทน. รุ่น 3 (23/02/2567)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง” (วทน.) รุ่นที่ 3 โดยมี นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/ผู้อำนวยการวิทยาลัยทนายความ ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยในวันนี้ นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “การพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน” จากนั้น นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนประเทศ ท่ามกลางความเห็นที่หลากหลายในสังคม”