อบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ (วันที่ 3)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00  – 12.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11  เป็นวันที่ 3 ของการอบรมฯ โดยมี ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า บรรยายหัวข้อ “ธรรมชาติของความขัดแย้งและการวิเคราะห์ความขัดแย้ง” เวลา 13.00–16.00 น. ดร.ธปภัค  บูรณสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม บรรยาย หัวข้อ “ภาพรวมสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย”  และเวลา 16.00 – 17.00 น. ดร.วิเชียร  ชุบไธสง  นายกสภาทนายความ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “ศิลปะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยายผู้เข้าอบรมหลักหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 11 ทำแบบทดสอบหลังการเรียน และทำแบบประเมินการสอนของวิทยากร

สำหรับการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  รุ่น 11  ได้จัดอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 17,18,24,25 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 38 ชั่วโมง) ด้วยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน (Onsite) โดยผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต่อไป.