อบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ (วันที่ 4)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11  เป็นวันที่ 4 ของการอบรมฯ  โดยมีนายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “คุณสมบัติ และจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย” และต่อมาในเวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา บรรยายหัวข้อ “แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในบริบทสากล” ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยายผู้เข้าอบรมหลักหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 11 ทำแบบทดสอบหลังการเรียน และทำแบบประเมินการสอนของวิทยากร

สำหรับการอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  รุ่น 11  ได้จัดอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 17,18,24,25 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 38 ชั่วโมง) ด้วยวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน (Onsite) โดยผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จากสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อไป.