ปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11 ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายของการอบรมฯ เวลา 09.00 – 12.00 น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ส.พ.ส.) อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญาและประเด็นสาธารณะในทางปฏิบัติ” โดยในเวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าอบรมทำการฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญาและประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลอง ตามบทบาทที่หลักสูตรกำหนดให้”

ภายหลังการอบรมภาคปฏิบัติและการสอบวัดผลเสร็จสิ้น ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 11 พร้อมกล่าวปิดการอบรมฯ โดยมีนายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ/ผู้อำนวยการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะทำงานวิชาการหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 11 ร่วมพิธีปิดการอบรมในรุ่นที่ 11 นี้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน  โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในภาครัฐและภาคประชาชนต่อไปได้.