มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายภาสกร แก้วรัตน์ ให้แก่ นางสุกันยา แก้วรัตน์ ผู้รับเงินสงเคราะห์