มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายรภัสสิทธิ์ พิริยาพรรณ ให้แก่ นายณัฐธพงษ์ พิริยาพรรณ ผู้รับเงินสงเคราะห์