มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายธวัชชัย ละครชัย ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายมานะ โคตรมณี ให้แก่ นายพชระ โคตรมณี นางสาววิมลมาศ โคตรมณี และนางวราลักษณ์ โคตรมณี ผู้รับเงินสงเคราะห์