มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายอรรณนพ ชูอ่อน ประธานสภาทนายความจังหวัดตรัง มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นางกี่ เซี้ยมกั้ง ให้แก่ นายทินกร เซี้ยมกั้ง นางยาจิต เซี้ยมกั้ง และนางสาวชื่นกมล เซี้ยมกั้ง ผู้รับเงินสงเคราะห์