มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายอนันต์ ไชยระนิจ ให้แก่ นายสมชาย ไชยระนิจ ผู้รับเงินสงเคราะห์