มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ แดงมันฮับ ประธานสภาทนายความจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายแดง เติมสุข ให้แก่ นายสมจิต เติมสุข นางกำไล เติมสุข และนายเพิ่มศักดิ์ เติมสุข ผู้รับเงินสงเคราะห์