มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายวุฒิกาญจน์ กุลสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายสุภาพ ตรีวิเศษ ให้แก่ นางสาวเบญญาภา ตรีวิเศษ ผู้รับเงินสงเคราะห์