ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในส่วนงานต่างๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล