มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายกมล ศรีเจริญ ให้แก่ นางสาวสุพัตรา ผ่องศรี ผู้รับเงินสงเคราะห์