มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นางทองหยิบ รุจิราวงศ์ ให้แก่ นางสาวอารี รุจิราวงศ์ ผู้รับเงินสงเคราะห์