มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายไพศาล ยศธรกีรติ ประธานสภาทนายความจังหวัดยโสธร มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายสุภาพ ตรีวิเศษ ให้แก่ นายวีรชาติ ตรีวิเศษ ผู้รับเงินสงเคราะห์