อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) เป็นวันที่ 6

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการอบรม มีหัวข้อดังนี้
– การฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความ โดย อาจารย์สยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และอาจารย์อัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ
– กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินสำหรับทนายความ บรรยายโดย อาจารย์สุรพล ศรีวิโรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน
โดยมี อาจารย์ธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567 โดย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ.