อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) ของวันที่ 8

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ 8 ของการอบรม โดยมี ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567 โดย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ