อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) ของวันที่ 9

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ขึ้น ซึ่งเป็นวันที่ 9 ของการอบรม โดยมี อาจารย์กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา บรรยาย หัวข้อ การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวน พิจารณาคดีในศาลล้มละลายกลางและการฟื้นฟูกิจการ อาจารย์ชลวัชร อัศวพิริยอนันต์ รองเลขานุการศาลฎีกา บรรยาย หัวข้อ การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแบบกลุ่ม (Class Action)
ทั้งนี้ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567 โดย มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ