อบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) วันสุดท้าย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผ่านการอบรมแบบ Hybrid Meeting (ทั้ง Onsite และ Online) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม โดยมี อาจารย์ปุณณะ จงนิมิตรสถาพร ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา บรรยายหัวข้อ การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดียาเสพติดให้โทษ

จากนั้นช่วงบ่าย เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์สยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมว่าความฯ และอาจารย์อัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และคณะทำงาน บรรยายสรุปการเขียนคำคู่ความในศาลและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย และขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 61 รวมถึงให้คำแนะนำและฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความให้แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเตรียมตัวก่อนสอบภาคปฏิบัติ

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61 (ภาคปฏิบัติ) โดยแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ พร้อมอวยพรให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมทุกคนประสบความสำเร็จ โดยมี ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, อาจารย์สยุม ไกรทัศน์ กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมว่าความฯ, อาจารย์อัจฉรา แสงขาว กรรมการทดสอบ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ และนางสาวณัฐพิมล สมเจษ  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร่วมพิธี.