มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายคำนวน โสมนิล ประธานสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเจริญ พูลจันทร์ ให้แก่ นายจักรพงษ์ พูลจันทร์ และนางสาวรัตนาพร พูลจันทร์ ผู้รับเงินสงเคราะห์