อบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ จ.ตรัง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่โรงแรมเรือรัษฎา ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายอรรณนพ ชูอ่อน ประธานสภาทนายความจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 9 กล่าวรายงาน นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ผู้ดำเนินรายการ
นอกจากนี้ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมและมรรยาททนายความของทนายความอาสา” นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บรรยายหัวข้อ “บทบาททนายความอาสากับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 บรรยาย หัวข้อ “การดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ“ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/รองเลขาธิการ บรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562” นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ บรรยายหัวข้อ “ทนายความอาสากับการคุ้มครองสิทธิมุนษยชนในคดีอาญา” และทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทนายความในจังหวัดตรัง และทนายความภาค 9 เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก