ประชุมคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ 6/67

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานทนายความอาสา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ครั้งที่ 6/2567 โดย นายเจษฎา ปิยะสุวรรณวานิช กรรมการและเลขานุการ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น.