การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่น 22 (วันที่ 4)

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่น 22 (ภาคการศึกษาที่ 1) ซึ่งวันนี้เป็นที่ 4 ของการอบรม โดยมีวิชาที่อบรมดังนี้
– กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหลักประกันทางธุรกิจ บรรยายโดย นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร
– กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและกฎหมายวางแผนภาษี บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พล ธีรคุปต์ ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมนี้ทางสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ได้อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นักศึกษาในการเสนอหัวข้อรายงานทางวิชาการ เพื่อทำการสอบเค้าโครงกับคณะอนุกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาในหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่น 22 (ภาคการศึกษาที่ 1) เริ่มเรียน 1 มิถุนายน – 7 กันยายน 2567 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร