ปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 12 ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายของการอบรมฯ เวลา 09.00 – 12.00 น. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ส.พ.ส.) อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อาญา และประเด็นสาธารณะ โดยใช้สถานการณ์จำลองตามบทบาทที่หลักสูตรกำหนดไว้” โดยในเวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าอบรมทำการฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ทางอาญาและประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลอง ตามบทบาทที่หลักสูตรกำหนดให้” ภายหลังการอบรมภาคปฏิบัติและการสอบวัดผลเสร็จสิ้น ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 12 พร้อมกล่าวปิดการอบรมฯ โดยมีนางสาวณัฐพิมล สมเจษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ พร้อมด้วยคณะทำงานวิชาการหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 12 ร่วมพิธีปิดการอบรมในรุ่นที่ 12 นี้มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในภาครัฐและภาคประชาชนต่อไปได้.