เปิดการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63

ปฐมนิเทศการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63 และบรรยาย หัวข้อ จริยธรรมและมรรยาททนายความ โดยมี นายชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ กล่าวรายงาน ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิ์ธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับและแนะแนวทางการอบรม และอาจารย์ศิริคนางค์ ไชยสุต กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ร่วมในพิธีเปิดอบรมฯ
ในโอกาสนี้ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ กล่าวในระหว่างพิธีปฐมนิเทศการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่น 63 ว่า ตนให้ความสำคัญกับเรื่องมรรยาทนายความเป็นอย่างมาก และต้องการยกระดับวิชาชีพทนายความให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยจัดหลักสูตรให้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องมรรยาทและจริยธรรมทนายความ ซึ่งตนขอเป็นวิทยากรบรรยายเอง เพื่อให้ทุกคนที่ผ่านการอบรมวิชาว่าความได้ทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีและมีเกียรติ
อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนมีความพากเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และใฝ่หาความรู้ทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาไปประกอบอาชีพทนายความและผดุงความยุติธรรมแก่สังคมต่อไป
จากนั้น ในเวลา 13.00 น. นายชยธวัช อติแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ บรรยาย หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของทนายความในการดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดบรรยายการฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 63 ระหว่างวันที่ 10 – 20 ,26-29 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom และสามารถมารับฟังการบรรยายด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สำหรับการอบรมวิชาว่าความ ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom มี 2 ช่องทาง ดังนี้
ห้องที่ 1 เลขห้อง “616 079 0493″ Pass Code ” 249249″
ห้องที่ 2 เลขห้อง “326 165 1966” Pass Code “249249”
ทั้งนี้ในการรับฟังการบรรยายผ่านระบบ Online นักศึกษาจะต้องใส่ชื่อและเลขประจำตัวในการเข้ารับฟังการบรรยาย และแต่งกายสุภาพในขณะที่เข้ารับฟังการบรรยาย