ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 6/2567

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 6/2567 โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในส่วนงานต่างๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล