การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่น 22 (วันที่ 6)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่น 22 (ภาคการศึกษาที่ 1) ซึ่งวันนี้เป็นที่ 6 ของการอบรม โดยมีวิชาที่อบรมดังนี้

– กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรและกฎหมายวางแผนภาษี บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พล ธีรคุปต์ ศาสตราภิชาน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ บุญมา เตชะวณิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง รุ่น 22 (ภาคการศึกษาที่ 1) เริ่มเรียน 1 มิถุนายน – 7 กันยายน 2567 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร