อบรมหลักสูตร “ล่ามในกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 2

อบรมหลักสูตร “ล่ามในกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 3 เป็นสัปดาห์ที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.  : สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “ล่ามในกระบวนการยุติธรรม” รุ่นที่ 3 เป็นสัปดาห์ที่ 2

.

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทักษะ อรเอก ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ

.

บรรยายในหัวข้อ Consecutive Interpreting (การล่ามพูดตาม) และ Interpreting in Legal Setting ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์)