ปิดอบรม English for Notarial Services Attorney” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

.

สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “English for Notarial Services Attorney” (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร) รุ่นที่ 2 ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอบรม โดย นางสาวศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร มี นางสาวศิริพร เมืองศรีนุ่น กรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ และ นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ การอบรมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางรัตน์ ดวงแสง และคณะ จากโรงเรียนสถานสอนภาษา AUA ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานดังกล่าว

.

ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตร “English for Notarial Services Attorney” หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เพื่อจัดทำเอกสารให้มีความสมบูรณ์และมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำคำรับรองอยู่เสมอ และภายใต้กรอบความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสถานสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หรือ AUA จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร