ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุมิตร มาศรังสรรค์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายชยธวัช อติแพทย์ รองประธานอนุกรรมการ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง ดร.ณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ อนุกรรมการ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร อนุกรรมการ นายนรเทพ บุญเก็บ อนุกรรมการ นายอุทัย ไสยสาลี อนุกรรมการและเลขานุการ นางทัศนี โนรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อเสนอทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการร่วมกัน