วันที่ 2 การอบรมที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4-5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดการอบรมและทดสอบผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการอบรม โดยในวันนี้ได้รับเกียรติ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ บรรยาย หัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยาย หัวข้อ วิธีพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และรศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล