นายกสภาทนายความประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง ชั้น 3 สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 112-4/2567 โดยมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สัตวแพทยสภา สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชี สภาวิศวกร ประชุมผ่านระบบ Onsite และ Online โปรแกรม Zoom