สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 13

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 13
ระยะเวลาอบรม
เดือนสิงหาคม 2567 : วันที่ 24, 31
เดือนกันยายน 2567 : วันที่ 1, 7, 8, 14, 15, 28,29
เดือนตุลาคม 2567 : วันที่ 5, 12
สถานที่อบรม: สภาทนายความฯ กรุงเทพมหานคร
ค่าธรรมเนียมในการอบรม
ทนายความ : 10,000 บาท
บุคคลทั่วไป : 11,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 16 ส.ค. 2567 หรือเมื่อครบจำนวน 100 คน
การอบรมภาคสนาม
ㆍวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2567
ㆍณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (The COP Seminar & Resort) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เนื้อหาในการอบรม
🔹พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
🔹กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง
🔹การสอบข้อเท็จจริง การร่างฟ้อง และการไต่สวนในคดีปกครอง
🔹การจัดทำ EIA
🔹การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
🔹กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม
🔹วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครอง
🔹วิธีพิจารณาคดีแพ่งสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม
🔹วิธีพิจารณาคดีอาญาสิ่งแวดล้อม
🔹ศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
🔹ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Carbon Footprint และ
Carbon Credit
🔹ที่ปรึกษาแนวคิด Carbon Credit
🔹หลักการควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง วัตถุอันตรายของประเทศไทย และการเก็บตัวอย่างจากแหล่งมลพิษ
🔹การพิสูจน์ความเสียหาย ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติตามหลักพฤกษศาสตร์
🔹การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม
อาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาการพิสูจน์ความเสียหาย
🔹ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ
และอื่นๆอีกมากมาย อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาวิชาการ และการปฏิบัติจริง 11วันเต็ม
สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ
ผู้ประสานงาน: นางสาวพรพิมล สนธิกรณ์, นางสาวญาณิศา วงศ์มณีรัตนชัย
โทรศัพท์ 02-522-7124-27 ต่อ 1​27,128 โทรสาร 02-522-7119
ดาวโหลดกำหนดการอบรมได้ที่ : Download
ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : Download