บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ช่อง 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.20 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ นายประพัฒน์ ปัญญาวัฒนานนท์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ นายศิริศักดิ์ อมาตยกุล ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี นายภัทราวุฒิ พันธ์รัศมี ประธานสภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม นายคชาชาญ พิณประภัศร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.เอกชัย จันทพึ่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี นายสมพร หลุงเจริญ ประธานสภาทนายความตลิ่งชัน นางเยาวลักษณ์ บุญยะวาสี กรรมการสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี นายสงกรานต์ ปัทมะทิน กรรมการสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ พานอุป กรรมการสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี ดร.ชัตติยาพร คำแสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท นางสาวณัฐพิมล สมเจษ เลขานุการนายกสภาทนายความ นางสาวพิมลศรี ศิริพัฒน์ กรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2567