ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 7/2567

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบหมายให้นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครั้งที่ 7/2567 โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ โครงการทนายความประจำส่วนราชการ  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และสำนักงานระงับข้อพิพาททางเลือก (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) รวมถึงรับฟังรายงานสถานะคดีนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของสภาทนายความ