ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ และส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ และส่งเสริมจริยธรรมจรรยาบรรณแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ วิทยาเทคนิคราชบุรี อาคารศูนย์อาหาร ชั้น 3 ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ภาค 7)