ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7/2567

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7/2567 ผ่านระบบ Onsite และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายสมชาย ลิ้มสกุล ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานทั้ง 7 ส่วนงานของคณะ และติดตามความเคลื่อนไหวคดีสิทธิมนุษยชนประจำเดือนมิถุนายน 2567