ร่วมงานโครงการเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ นิคมรถไฟ กม.11 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ร่วมงานโครงการเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567  จัดกิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์  กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานสาธารณสุข ประกอบด้วย สภาสังคมสงเคราะห์ ทันตแพทยสภา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โรงพยาบาลราชวิถี  และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย สภาทนายความตั้งบูธและจัดทนายความอาสา ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

ทั้งนี้ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มีดำริจัดทำกิจกรรมโครงการจิตอาสาทางด้านกฎหมายของสภาทนายความ เพื่อบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยส่วนกลาง (กรุเทพมหานคร)  มีสำนักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายดำเนินการ ภูมิภาค ( ต่างจังหวัด) มีสภาทนายความจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1-28  กรกฎาคม 2567